STADGAR

STADGAR FÖR KONSTNÄRERNAS INTRESSEFÖRENING I NORRKÖPING KIFiN februari 2017

§1 Föreningen ska verka för att tillvarataga konstnärernas intressen i Norrköping och för ökad kontakt med kommuner, konstföreningar och allmänheten.

§2 Medlem i föreningen blir den, som erlägger årsavgift och är villig att aktivt arbeta för föreningens intressen och även aktivt deltaga i föreningens drift/skötsel. Att under minst tre år dokumenterat sig som yrkesverksam konstnär, därav något år i Norrköping. En invalsnämnd förbereder och presenterar samtliga sökanden och rekommenderar tänkbara medlemmar, årsmötet beslutar om ny medlem. Invalsnämnden på tre personer väljes av årsmötet för ett år. Se vidare invalsregler.

§3 Årsavgiften fastställes av årsmötet.

§4 Föreningen tecknas av ordförande och kassör.

§5 Föreningens styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordförande utses för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljes för en tid av två år, på så sätt, att två väljes ena året och två nästföljande år. Suppleanter väljes på ett år. Vid årsmötet väljes person/personer att ansvara för Galleri Kronans utställningsverksamhet, för särskilt angiven tid. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

§6 Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten ska anteckningar föras.

§7 Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och avger årsberättelse och revisionsberättelse till årsmötet.

§8 Valberedningen om tre ledamöter väljes vid årsmötet för en period av ett år.

§9 Granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning verkställes av två revisorer. Revisorer utses av årsmötet för en period av två år. Föreningens räkenskaper avlutas 31 december och skall vara revisorerna tillgängliga i god tid före årsmötet.

§10 Årsmötet ska hållas årligen före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara medlem till handa fjorton dagar innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande punkter föredragas:
1. Närvarande antecknas.
2. Val av ordförande till mötet.
3. Val av protokollförare och två justeringsmän.
4. Frågan om kallelse till årsmötet har gjorts i vederbörlig ordning.
5. Genomgång av årsberättelse och revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgiften.
7. Stadgeenliga val.
8. Övriga frågor.

§11 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen, får uteslutas av styrelsen om rättelse inte sker efter skriftlig varning. Beslut om uteslutning som fattas av styrelsen kan överklagas till årsmötet.